GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

1. Hogyan lehet igénybe venni a lakossági kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?

A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen), illetve
személyesen ügyfélszolgálatunkon (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) történhet. A bejelentéshez szükséges
csatolni az ingatlan tulajdonjogát vagy az ingatlanhasználatot igazoló szerződés vagy hatósági dokumentum másolatát, illetve javasoljuk a telefonos elérhetőség és e-mail cím feltüntetését a hatékony ügyintézés érdekében. Minden esetben szükséges meghatalmazás az ügyintézéshez, amennyiben nem az ingatlanhasználója jár el.

2. Hogyan történik a háztartási hulladék elszállítása?

A hulladéktároló edény megfelelő módon történő kihelyezéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia oly módon, hogy a járat akadálytalanul leüríthesse. Ahhoz, hogy az ürítés sikeresen megtörténjen, az edényeket az ürítés napján legkésőbb reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjenek. A járat ürítési helyre történő pontos kiérkezése nem jelezhető előre, függ a forgalmi helyzettől, valamint a váratlanul felmerülő akadályoktól.

3. Kötelező közszolgáltatás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a korábban hatályban volt, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény rendelkeznek arról, hogy az Önkormányzat kötelező feladata a hulladék gyűjtésére és szállítására közszolgáltatást szervezni a településen, továbbá azt is előírja, hogy az ingatlantulajdonos, illetve a gazdasági tevékenységet folytató szervezet kötelessége a közszolgáltatás igénybevétele. Ennek módját és feltételeit az Önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg. Balatonalmádiban a rendelet a 28/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet, Balatonfűzfőn a rendelet a 26/2013.(XI.29.) számú önkormányzati rendelet, Alsóörsön a rendelet a 9/2014.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet, Lovason a rendelet a 6/2014. (V.20.) számú önkormányzati rendelet, Királyszentistvánon a rendelet a 7/1996. (IV.3.) számú önkormányzati rendelet, mely előírja, hogy a hulladékszállítás igénybevétele kötelező.

4. Díjfizetési kötelezettség

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Ennek alapján a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a szolgáltató a fenti jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). A NAV ezt követően haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében elsősorban a rendszeres jövedelemből történő letiltással, illetve ingó végrehajtása, továbbá végső esetben az ingatlanra vezetett végrehajtás útján.

5. Szállítás gyakorisága

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagy városias és kis városias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. E rendelkezés szerint kéthetente történő szemétszállításról egy önkormányzat sem határozhat. A heti rendszeres szemétszállítás a biztosítéka az önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítésének, a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. Az emberi egészség, a természeti és az épített környezet védelme, megőrzése a települési hulladék okozta szennyezés csökkentését követeli, ezért az összegyűjtött hulladékot minél előbb el kell szállítani. (436/B/2003. AB határozat).

 6. Emblémázott műanyag zsák

Ügyfélszolgálati irodánkban piros, sárga és zöld színű 120 literes, emblémázott műanyag zsák vásárolható.
Piros zsák
Kik vásárolhatják: díjfizetési kötelezettségének eleget tett üdülőingatlan tulajdonos, ürítésszámnak
megfelelően évente maximum 26 db-ot.
Funkciója: 120 literes hulladékgyűjtő edényt helyettesíti, háztartási hulladék kihelyezésére.
Egy ingatlan elé maximum 1 db zsák helyezhető ki, többlethulladék esetén sárga zsák vásárlása
szükséges.
Sárga zsák
Kik vásárolhatják: díjfizetési kötelezettségének eleget tett ügyfelünk.
Funkciója: háztartási többlethulladék kihelyezésére – edény, piros zsák mellé, üdülőingatlan tulajdonosok
részére nyaraló időszakon kívül, háztartási hulladék kihelyezésére.
A sárga zsák vásárlása nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól.
Zöld zsák
Kik vásárolhatják: díjfizetési kötelezettségének eleget tett ügyfelünk.
Funkciója: biológiailag lebomló hulladék kihelyezésére.
A zsákok elszállítása minden esetben ürítési napon történik!
A települési Önkormányzat, valamint a szolgáltató közt érvényben lévő közszolgáltatási szerződés értelmében, a település közigazgatási határain belül a lakossági szilárd hulladékok gyűjtésére, szállítására és kezelésére kijelölt szolgáltató a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.) Ennek értelmében a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között a szerződéses jogviszony, az Önkormányzat és a kijelölt szolgáltató között létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötésével közvetve létrejön.7. „Nincs szerződésem Önökkel, miért kell fizetnem?”

7. „Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?”

Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen
keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve, ezért nem sérül az arányosság követelménye: „Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő. Mindezzel nem ellentétes, ha a tulajdonos a rendelkezésre álló edény űrtartalmát nem teljes mértékig használja ki, míg mások azt teljes mértékig megtöltik. Az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy „üres” gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel.

 

Helyes zöld hulladékgyűjtés

Segédlet

  • Zöldhulladék csökkentés: (lágyszárú növények) Sűrű, sűrűbb fűnyírás, így nem képződik nagy mennyiség, vagyis nem szükséges gyűjteni.

 

  • Komposztálás: (lágyszárú növények illetve fás szárú növények aprítva) Ha már keletkezik, akkor a kerti komposztálással helyben történjen meg a zöld hulladékok hasznosítása.

 

  • Mulcsolás: A fás szárú növények aprításával, olyan dekoratív kerti mulcsot tudunk készíteni, amely nem csak jól mutat a virágos kertben, de meg is óvja növényeinket a fagytól.

 

  • Ami semmire sem jó: (gaz, se nem lágy se nem fás frakció, elszáradt bokor pl. levendula, rózsa, levél) A komposztálásra nem alkalmas zöld, illetve a nem aprítható növények (tuja, fenyő) elhelyezése a gyűjtőponton, illetve a házhoz menő szolgáltatás igénybevételével oldható meg.

 

  • Műanyagmentes zöld hulladékgyűjtés: Az elkerülhetetlenül keletkező kerti zöld hulladékok gyűjtésénél hangsúlyos feladatunk, hogy ne egyszer használatos műanyag zsákokban gyűjtsük, hanem erre a célra kialakított zöld hulladékgyűjtő edényekben. Így évi 50 000 darab műanyag zsák keletkezését és költségét spóroljuk meg.